nlenfrdeittr

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

1.    Taken

De Pupbemiddeling door de vereniging omvat uitsluitend: het verstrekken van namen en adressen van leden, die aan de vereniging te kennen hebben gegeven één of meer Border Collie-pups ter overname beschikbaar te hebben (de aanbieder)  aan personen, die zich tot de vereniging hebben gewend met het verzoek hen behulpzaam te zijn bij de aanschaf van een Border Collie (de gegadigde).

De pupbemiddeling wordt geheel vrijblijvend voor de vereniging verricht.  De pupbemiddeling is in de eerste plaats een dienstverlening aan de leden die daarvan gebruik wensen te maken.  Noch de aanbieder, noch de gegadigde kan de vereniging over een pupbemiddeling in rechte aanspreken.  De verantwoordelijkheid voor een plaatsing ligt volledig bij de aanbieder en de gegadigde.

 

2.    Pupbemiddelaar

De pupbemiddeling wordt verricht door een bemiddelaar, die door het bestuur uit de leden wordt benoemd.  Hij of zij is voor de werkzaamheden verantwoording aan het bestuur verschuldigd.  Om de functie goed te kunnen vervullen is het wenselijk, dat de bemiddelaar actief aan het verenigingsleven deelneemt.  Verder vergt het werk van de bemiddelaar, dat er nauw samengewerkt wordt met de Fokcommissie.

 

3.    Bemiddeling

 • Het is een bemiddelaar niet toegestaan te bemiddelen voor een aanbieder, wiens betreffende pups op grond van enig reglement van de vereniging van bemiddeling zijn uitgesloten.
 • De bemiddelaar handelt de verzoeken van aanbieders en gegadigden in volgorde van ontvangst af.
 • De bemiddelaar is gerechtigd om zijn bemiddeling te weigeren aan een gegadigde, die geen lid van de vereniging is en waarvan hij de stellige overtuiging heeft, dat hij de doelstellingen van de vereniging niet goedkeurt of opvolgt.
 • Indien beschikbaar verschaft de bemiddelaar steeds de namen van tenminste twee aanbieders aan een gegadigde.
 • In zijn informatie aan een gegadigde dient een bemiddelaar zich te beperken tot het geven van inlichtingen over het ras in het algemeen en over de afstamming van een bepaalde Border Collie, en tot het eventueel noemen van richtprijzen.
  Deze zijn :  
  650 € voor een pup ingeschreven in het ALSH ( de zogenaamde roze papieren)
  750 € voor een pup ingeschreven in het LOSH of in ieder stamboek goedgekeurd door het FCI.
  Hij dient zich te onthouden van met name het aanprijzen of afraden van een bepaalde Border Collie.

 

Dit alles is bedoeld om (vermeende) voorkeursbehandeling te voorkomen. Het dient ook ter bescherming van de bemiddelaar.  Hier nog opgemerkt dat iedere aanbieder het recht houdt om zelf te bepalen of hij zijn Border Collie aan een gegadigde daarvoor wenst toe te vertrouwen. 

 

4.    Na de bemiddeling

Om zijn werk goed te kunnen (blijven) doen, is het voor de bemiddelaar van belang op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van zijn bemiddelingen.  Daarom wordt de aanbieder gevraagd om de pupbemiddelaar op de hoogte te houden van de verkoop van de pups. 

Het bestuur kan een aanbieder, die zich bij herhaaldelijke aanmaning hieromtrent niet aan deze verplichting heeft gehouden, het recht op pupbemiddeling ontnemen.

 

5.    Kosten

De aanbieder dient minstens 2 jaar lid te zijn om deel te nemen aan de bemiddeling.  Verder is de bemiddeling kosteloos, tenzij bijzondere kosten gemaakt moeten worden. 

Indien zij voor een bemiddeling bijzondere kosten heeft gemaakt, kan de vereniging  deze aan de betreffende partij in rekening brengen, ongeacht het resultaat van de bemiddeling, mits zij van deze kosten vóóraf mededeling aan de betrokkene(n) heeft gedaan.

 

6.    Bij overtreding

De rasvereniging verbindt zich ertoe een kwalitatieve dienstverlening te verzorgen naar kandidaat-kopers, kopers van een pup en fokkers.  De doelstellingen van het fokreglement in acht nemende lijkt het evident dat enkel die pups aangeboden worden die geboren zijn uit ouders die aan de door de BBCC vooropgestelde eisen voldoen. Een kwaliteitslabel nastrevend is het bijgevolg belangrijk dat er in volle vertrouwen met de aanbieders van pups gewerkt kan worden.  Het vervalsen van attesten van ouderdieren of het bewust verschaffen van foutieve informatieve omtrent de ouderdieren zal ten aanzien van zowel de eigenaar van de reu als die van de teef een feit vormen, als bedoeld in artikel 3 van de statuten der vereniging op grond waarvan het bestuur tot tijdelijke of definitieve ontheffing van de puppybemiddeling en/of uit het lidmaatschap kan besluiten.  Bovendien zal de betrokken reu van de dekreuenlijst worden afgevoerd.

We willen hier nogmaals de eigen verantwoordelijkheid van de fokker benadrukken. Van iedereen, die als lid tot de vereniging is toegetreden, mag worden aangenomen, dat hij of zij het met de doelstellingen eens is. Iemand echter, die door bewuste overtreding van de richtlijnen blijk geeft de doelstellingen van de Belgian Border Collie Club niet te onderschrijven, plaatst zichzelf in een zodanige positie, dat door het bestuur nagegaan moet worden of er sancties in hoofde van die persoon genomen dienen te worden. In voorkomend geval kan het bestuur om advies van de fokcommissie vragen, de eindbeslissing ligt bij het Bestuur. Onverhoopte overtredingen van de richtlijnen zullen echter stuk voor stuk worden bekeken en op hun ernst worden beoordeeld.