nlenfrdeittr

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

1.    Taken

De taken van de Fokcommissie bestaan uit volgende aspecten:

 • voor het ras belangrijke ontwikkelingen aan het bestuur van de rasvereniging signaleren
 • het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot het te voeren fokbeleid
 • de leden op hun verzoek adviseren bij het fokken van Border Collies en hen behulpzaam zijn bij het registreren van hun Border Collies bij de Fokcommissie
 • Border Collies, waarmee gefokt wordt, beoordelen op raskenmerken en andere hoedanigheden
 • Signaalfunctie t.a.v. en beantwoorden van eventuele rasspecifieke vragen gesteld door KMSH

De leden van de Fokcommissie zijn  bij uitstek aangewezen om attent te zijn op alles, wat ten voordele of ten nadele van het ras kan zijn. Vanzelfsprekend echter zal de hulp van de leden daarbij op prijs worden gesteld!

 

2.    Samenstelling

De Fokcommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder indien mogelijk een dierenarts, die door het bestuur uit de leden van de vereniging worden benoemd.  De leden van de Fokcommissie hebben kennis van het rasspecifieke eigenschappen van de Border Collie.

Enerzijds is het bevorderlijk voor het goed functioneren van een Fokcommissie, indien zij een beperkt aantal leden telt.  Anderzijds echter vergt de voortdurende groei van het aantal Border Collies, dat een voldoende aantal beoordelaars ter beschikking staan. Zij verbinden zich ertoe in hun rol onpartijdig te zijn. Allen zijn voor hun werkzaamheden verantwoording aan het bestuur verschuldigd.

 

3.    Adviezen bij het fokken

 • Een lid, dat een advies wenst, dient de Fokcommissie daar tenminste twee maanden vóór de beoogde datum van de dek om te verzoeken, gepaard gaande met de opgave van alle relevante gegevens van de betreffende Border Collie(s).
 • De vereniging is bevoegd aan het lid de in verband met een advies gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • Adviezen en hulp bij het registreren worden geheel vrijblijvend voor de vereniging gegeven. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een eventueel aan een advies klevend gebrek, van een te late aangifte bij de Fokcommissie, … .

Het opstellen van een weloverwogen advies vergt enige tijd, de Fokcommissie vraagt hiervoor minstens 2 maanden.  Om tot een gericht advies te komen is het belangrijk dat de leden over alle informatie over de honden beschikken. Om deze reden dient vermeden te worden dat significante informatie ons nog op het laatste moment bereikt zoals bijv.  het protocol van een oogonderzoek.  Er vanuit gaande dat de beslissing tot fokken een toch weloverwogen keuze is, lijkt de voorbereidende termijn van twee maanden een realistische termijn, ook voor de fokker.  Er kan bijgevolg verlangd worden dat de eventuele fokker reeds over de nodige informatie beschikt op het moment van aanvraag tot advies.

 

4.    Dekreuen-lijst

 • De Fokcommissie stelt een lijst van, naar haar oordeel, voor het fokken geschikte reuen samen op basis van de ons gekende informatie. De kwaliteiten van de hond dienen minstens te voldoen aan de vooropgestelde eisen binnen de rasvereniging (cf. Richtlijnen voor het fokken, punt 1 ‘Vereisten’).
 • De eigenaars van de reuen moeten lid zijn van de BBCC.
 • De lijst kan door ieder lid in het clublokaal ingezien worden en is ook beschikbaar via de website van de puppybemiddeling.
 • De eigenaar geeft steeds het overlijden van een dekreu aan de Fokcommissie door.

 Wij willen hierbij graag vermelden dat de Fokcommissie steeds bereid is tot overleg over de keuze van een reu.

Omdat de lijst regelmatig wordt aangevuld en/of herzien, is het van belang er voor te zorgen, dat men voor zijn keuze over de meest recente lijst beschikt.

De Fokcommissie eigent zich het recht toe aangebrachte reuen te weigeren indien zij van oordeel is dat de reu niet als een rasverbeteraar beschouwd kan worden of waarvan gekend is dat hij lijder is van een erfelijke afwijking. De reden van weigering wordt aan de eigenaar van de reu meegedeeld.

 

5.    Slotbepaling

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en die niet elders zijn geregeld, beslist het bestuur.